ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

REGULAMIN https://rehab-pro.pl/

 

Sklep dostępny pod adresem https://rehab-pro.pl/by klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

 

I Definicje regulaminowe

 

II Postanowienia wstępne regulaminu

 

III Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży

 

IV Zapłata ceny za towar

 

V Realizacja dostawy – informacje

 

VI Procedura Reklamacyjna

 

VII Gwarancje

 

VIII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów w ramach odstąpienia od umowy

 

IX Regulacje świadczenia usług drogą elektroniczną

 

X Postanowienia Końcowe

 

 

 

Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

I Definicje regulaminowe

 

Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poprzez pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie należy odpowiednio rozumieć:

 

 

 

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

 

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

 

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

 

KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania zamówień na odległość;

 

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://rehab-pro.pl/

 

SPRZEDAWCA– Marcin Ząbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zam-Pol Marcin Ząbek, z siedzibą w miejscowości Rzeszów pod adresem: ul. Zofii Wallis 22, 35-330 Rzeszów o numerze NIP: 8133468611, REGON: 180971416, wpisaną do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

USŁUGODAWCA -Marcin Ząbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zam-Pol Marcin Ząbek, z siedzibą w miejscowości Rzeszów pod adresem: ul. Zofii Wallis 22, 35-330 Rzeszów o numerze NIP: 8133468611, REGON: 180971416, wpisaną do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem adresu e-mail należącego do sklepu internetowego, lub korzystająca z formularza kontaktowego sklepu dostępnego pod adresemhttps://rehab-pro.pl/;

 

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

 

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z formularza kontaktowego;

 

ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej oferta zawarcia umowy sprzedaży;

 

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego;

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

 

FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

 

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 

DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

 

ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

 

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

 

INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

 

KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

 

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

 

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 

ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

 

PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak umożliwienie możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Kontaktowy znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

 

SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

 

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

 

 

II Postanowienia wstępne Regulaminu

 

Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem:https://rehab-pro.pl/ jest Marcin Ząbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Marcin Ząbek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zam-Pol Marcin Ząbek, z siedzibą w miejscowości Rzeszów pod adresem: ul. Zofii Wallis 22, 35-330 Rzeszów o numerze NIP: 8133468611, REGON: 180971416, wpisaną do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Przedmiotem działalności sklepu internetowego Rehab-pro.pl jest sprzedaż detaliczna materiałów ogrodniczych, budowlanych, ogrodzeniowych (materiały ogólnobudowlane) za pośrednictwem sieci Internet.

 

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

 

Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 

Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 

W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 

Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 

Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 14 powyżej.

 

W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu..

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 

  1. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

 

  1. b) mediację

 

  1. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

 

  1. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

 

 

III Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży

 

 

 

Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://rehab-pro.pl/ oraz mailowo pod adresem: zamowienia@rehab-pro.pl. Dodatkowo można składać zamówienia telefonicznie w godzinach pracy sklepu od 08:30 do 16:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerem 697 241 666.

 

Odpowiedź ze strony Sklepu następuje w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy sklepu.

 

Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

 

Sklep wystawa paragon lub fakturę VAT na sprzedawane produkty.

 

Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

 

Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

 

Rejestracja i założenie poprzez formularz zamówienia jest możliwy wówczas, gdy Kupujący będzie zarejestrowany na swoim koncie. Nie ma technicznej możliwości na złożenie zamówienia poprzez formularz bez uprzedniej Rejestracji. Kupujący, może również złożyć zamówienie bez rejestracji poprzez e-mail lub telefonicznie.

 

W celu złożenia zamówienia poprzez formularz Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 

„Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 

Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „Zamawiam”. Klient w celu złożenia zamówienia powinien wypełnić formularz zamówienia podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy, którymi są: Imię/Nazwisko/Telefon/E-mail/Ulica/Numer domu/Kod pocztowy/Miejscowość.

 

W przypadku Kupujących, będących jednocześnie przedsiębiorcami należy wskazać dodatkowo Nazwę firmy oraz NIP.

 

Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu płatności oraz wysyłki towaru. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres do wysyłki towaru, wpisując go odpowiednio wedle potrzeby.

 

Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „Zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.

 

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo lub telefonicznie. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

 

Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

 

Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

 

Wysyłka towaru przeważnie następuje w ciągu do 72 h jednakże czas wysyłki może przedłużyć się do 5 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia o czym uprzednio Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie.

 

 

 

IV Zapłata ceny za towar

 

 

 

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 

Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 

przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia

 

na konto: 58 1950 0001 2006 0569 9599 0002

 

Zam-Pol Marcin Ząbek

 

  1. Zofii Wallis 22

 

35-330 Rzeszów

 

określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego

za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru