REHABILITACJA PROGRESYWNA

LUBENIA 123, 36-042 LUBENIA, PRO BIZNES PIOTR ZĄBEK, REGON 691772517-00034

§1

Podstawa prawna

1. Rehabilitacja Progresywna- gabinet fizjoterapii i masażu(dalej gabinet) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne.

2. Gabinet znajduje się w Lubeni, Lubenia 123

3. Firma posiada Nr Księgi Rejestrowej 000000247536

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie https://www.rehab-pro.pl/ oraz jest przekazywany każdemu Pacjentowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3

Cele i zadania

1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii i masażu.

2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

§4

Czas i miejsce świadczenia usług

1.Rehabilitacja Progresywna- gabinet fizjoterapii i masażu jest otwarty od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

2. Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu.

3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym także praktykę zawodową fizjoterapeutów.

§5

Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel 697241666, 575100747 lub internetowo, przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.rehab-pro.pl/

2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

3. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 1 dzień wcześniej.

4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.

5. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.

6. w przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada w chwili niestawienia się w umówionym czasie.

§6

Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.

2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.

3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.

4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.

5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:

a) Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeutyczny

b) uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta

c)podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry.

6. Do terapii Pacjent nie rozbiera się bardziej niż wymaga tego opracowywane miejsce bólowe. Ponadto, zawsze przykrywamy ręcznikiem, który Pacjent przynosi ze sobą.

8. Rehabilitacja Progresywna- gabinet fizjoterapii i masażu prowadzi dokumentację medycznę oraz zapewnia ochronę danych w nich zawartych.

9. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek:

a) Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta,

b) zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnemu jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c) innym, upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów, podmiotom

§7

Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług Gabinetu Pacjent ma prawo:

a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu

b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c) uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania

d) pełnej dyskrecji jego osoby,

e) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu.

f) wyrażenia zgody lub odmowy wykonywania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

2. W czasie korzystania z Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:

a) poinformować personel o stanie zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii

b)poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii.

c)przestrzegania zasad higieny osobistej,

d) posiadania stroju sportowego podczas terapii, butów zmiennych i ręcznika

e) przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,

f) okazania skierowania na zabiegi(jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań(USG,RTG,MRI itp.)

UWAGA!!

Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowanie się do zaleceń fizjoterapeutycznych nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Rehabilitacji Progresywnej- gabinet fizjoterapii i masażu.

§8

Vouchery upominkowe

1. W gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedziby firmy, na dowolną kwotę

2. Voucher można wykorzystać na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu

3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy gabinetu

4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z vouchera odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §5 Regulaminu.

5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę

6. Voucher ważne jest 6 miesięcy od daty zakupu.

7. Voucher łączy się z innymi promocjami/ bonami

§9

Przepisy porządkowe

1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.

2.Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.

3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust.2 Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.

4. W Gabinecie nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Pacjenta opłaty w wysokości 100% jego wartości.

§10

Postanowienie końcowe

1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Rehabilitacja Progresywna- gabinet fizjoterapii i masażu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS.

4. Niewyrażanie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.

5. Wszelkie skargi/ wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny:

Rehabilitacja Progresywna Lubenia123, 36-042 Lubenia bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej agnieszka@rehab-pro.pl.

Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

§11

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Obowiązek informacyjny -art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument